ПРОЕКТ на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

П Р А В И Л Н И К

за организацията и дейността на Общински

съвет, неговите комисии и взаимодействието

му с Общинската администрация

Община Мездра

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 /1/ Настоящият правилник урежда въпросите свързани с организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и Местната администрация и действащото законодателство на Република България.

/2/ В своята дейност Общинският съвет се ръководи от следните принципи:

 • законност;
 • демократичност;
 • колегиалност;
 • самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения;
 • гарантиране и закрила интересите на жителите на община Мездра;
 • публичност и прозрачност.

/3/ Този правилник урежда въпросите за:

 • организацията и функционирането на Общински съвет – Мездра и неговите комисии;
 • взаимодействието на Общински съвет Мездра с Общинската администрация;
 • международни отношения на Общинския съвет и условията за сдружаване на община Мездра.

/4/ По въпроси неуредени в този правилник, ОбС приема отделни решения.

Глава втора

РЪКОВОДСТВО И ФУНКЦИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 2 Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се състои от 21 общински съветници.

Чл. 3 Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на Общината във връзка с осъществяването на дейностите по  Чл. 17 от ЗМСМА, както и други дейности, определени със закон.

Чл. 4 Общинският съвет:

 1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
 2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация по предложение на кмета на общината;
 3. избира и освобождава председателя на общинския съвет;
 4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата по предложение на кмета на общината;
 5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му;
 6. определя размера на местните данъци определени със закон, вида и размера на местните такси и цени на услуги;
 7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства;
 8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в техните органи;
 9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и ред, определени със закон;
 10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
 11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
 12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
 13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
 14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;
 15. създава кметства при условия и по ред, определени със закон;
 16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
 17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
 18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност;
 19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
 20. одобрява символ и печат на общината;
 21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
 22. решава и други въпроси от местно значение които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;
 23. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.

Чл. 5 /1/ Общинският съвет в изпълнение на своите функции приема правилници, наредби, решения, декларации и обръщения, които се изпращат на областния управител и на кмета на общината в 7 – дневен срок.

/2/ Всички актове на общинския съвет се довеждат до знанието на населението чрез Интернет страницата на общината, общински вестник и таблото на Общинския съвет.

Чл. 6 /1/ Общинският съвет може да избира обществен посредник.

/2/ Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.

/3/ Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с правилник, приет от общинския съвет.

/4/ Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.

Чл. 7 /1/ Общинският съвет избира от своя състав председател на съвета. Изборът се провежда с тайно гласуване. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.

/2/ За провеждане на тайния избор ОбС избира комисия по избора, която се състои от председател и четири членове. Тайният избор се извършва с една бюлетина с имената на издигнатите кандидати, подредени по азбучен ред. Пред името на кандидатите има празно квадратче. Пликовете и бюлетините са подписани от председателя на комисията по избор и подпечатени с печата на Общински съвет. Всеки съветник поставя знак /кръстче, отметка или друго/ в празното квадратче пред името на предпочитания от него кандидат, поставя бюлетината в плик и го пуска в изборната урна. Ръчно изписани бюлетини се считат за невалидни. За резултатите от избора се съставя протокол. Бюлетините са неразделна част от протокола на заседанието. В случай, че е издигнат само един кандидат срещу името му се изписват „за” и „против” и се гласува с отметка за един от двата варианта. При получаването на бюлетината и празния плик, както и след като гласува, общинският съветник се подписва в предварително изготвен списък.

/3/ Общинският съвет избира от своя състав до пет зам.- председатели на съвета с явно гласуване, като всяка една група има право да направи по едно свое предложение.

/4/ При отсъствие на председателя заседанието се председателства от определен от председателя зам.-председател или избран от такъв на самото заседание зам.-председател.

/5/ Правомощията на Председателя на общинския съвет в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, за всеки конкретен случай се изпълняват от изрично упълномощен от председателя зам.-председател. Упълномощеният зам.- председател не може да преупълномощава друг.

/6/ При предсрочно прекратяване правомощията на председателя или обсъждане на неговата дейност, заседанието се председателства от един от зам.-председателите определен от Председателството.

Чл. 8 /1/ Правомощията на председателя на Общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

1. по негово искане – чрез писмено депозирана оставка в деловодството на ОбС, от който ден правомощията му се считат за прекратени;

2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на

3. задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на ОбС, по искане на най – малко 1/3 от общинските съветници;

4. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

/2/ В случаите по т.1 на ал.1 прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване на пълномощията пред Общинския съвет.

/3/ В случаите на т.2 на ал.1 искането се подлага на тайно гласуване на първото заседание след деня на постъпване на искането по реда на  Чл. 7, ал.2.

/4/ При предсрочно прекратяване правомощията на председателя нов избор на председател на общинския съвет се произвежда до 30 дни след прекратяване на правомощията му.

/5/ Искане вот на доверие на председателя на Общинския съвет се прави с мотивирано писмено предложение от общински съветник и се приема решение на Общинския съвет, взето с мнозинство повече от половината от всички общински съветници по реда на Чл. 7, ал.1 и ал.2. В случай, че не бъдат прекратени пълномощията на председателя на ОбС, следващото предложение може да бъде направено не по – рано от 3 месеца от датата на проведеното последно гласуване и не може да се основава на същите факти, дали основание за предшестващото предложение.

Чл. 9 /1/ Председателят на съвета:

1.Свиква съвета на заседание

2.Ръководи подготовката на заседанията на съвета

3.Ръководи заседанията на съвета

4.Координира работата на постоянните комисии

5.Подпомага съветниците в тяхната дейност

6.Представлява съвета пред външни лица и организации.

7.Разпределя проектите и другите предложения между комисиите на ОбС, съобразно тяхната компетентност и преценява кои докладни записки и материали са от компетенциите на общинската администрация или други органи и ги преразпределя.

8.Уведомява председателството за всички постъпили материали в общинския съвет.

9.Съгласува бюджета на общината в частта му за Общинския съвет и контролира разходването му.

10.Контролира спазването на този правилник.

11.Следи за довеждане до знанието на гражданите на всички актове, приети от общинския съвет.

12.Командирова общинските съветници в рамките на определените за това средства.

13.Командирова кмета на общината и кметовете на кметства в чужбина.

14.Изпълнява и други функции, възложени му от този правилник и от решенията на общинския съвет и от законите на Република България.

15.Удостоверява с подписа си протоколите от заседанията и актовете на ОбС.

/2/В изпълнение на своите правомощия председателя издава заповеди.

Чл. 10 /1/ Общинският съвет определя възнаграждение на председателя на ОбС в размер на 90% от възнаграждението на кмета на общината за 8 часов работен ден.

/2/ Председателят на Общинския съвет има право на :

 1. Обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията и по реда на Закона за здравното осигуряване.
 2. Отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда.

Чл. 11 /1/ Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:

 1. по негова инициатива;
 2. по искане на една трета от общинските съветници;
 3. по искане на една пета от избирателите на общината;
 4. по искане на областния управител;
 5. по искане на кмета на общината.- отпада!!! Според ЗМСМА

/2/ В случаите по ал. 1, т.3 подписката на избирателите се извършва по реда на Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

/3/ В случаите по ал. 1, т. 2, 3 и 4 председателят на общинския съвет свиква заседание, което се провежда в 7- дневен срок от внасяне на искането. След изтичането на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването.

/4/ В случаи на необходимост и спешност от решаване на неотложни въпроси от компетентността на Общинския съвет, Председателя свиква заседание на Общинския съвет без спазването насроковете по ал. 3.

/5/ В случаи на необходимост и спешност от решаване на неотложни въпроси от компетентността на ОбС, решенията се вземат чрез „подписка”.

Чл. 12 /1/ Общински съвет – Мездра заседава в сградата на Община Мездра, заседателна зала на 4 етаж всеки последен четвъртък от месеца от 16.00 часа. По изключение Председателството може да определи друго място, дата и час.

/2/ Общинският съвет се свиква на заседание не по-малко от шест пъти годишно. Ако в продължение на 3 месеца общинският съвет не проведе заседание, правомощията му се прекратяват с решение на общинската избирателна комисия и в тримесечен срок се произвеждат нови избори за общински съвет.

/3/ Заседанията на общинския съвет са законни, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците. При откриването на заседанието всеки присъстващ общински съветник се регистрира чрез системата за електронно гласуване .

/4/ Решенията на общинския съвет се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.

/5/ Решенията на общинския съвет по Чл. 4,  т. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 и 19 и по Чл. 6, ал. 3 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

/6/ Решенията на общинския съвет по Чл. 4,  т. 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието .

/7/ Председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината чрез таблото на ОбС, Интернет – страницата на общината, общински вестник и РТВ- Мездра.

Чл. 13 /1/ Заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити.

/2/ Отделни заседания могат да бъдат и закрити. При закрито заседание присъстват общинските съветници, кметът на общината и протоколчика. Лицата, които имат пряко отношение към обсъждания въпрос за участие се допускат с решение на общинския съвет или съответните комисии.

/3/ Предложения за закрито заседание на Общинския съвет може да направи общински съветник, Група общински съветници и Кмета на община Мездра.

/4/ Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по ред, начин и в срок, определени в настоящия правилник.

/5/ На заседанията на ОбС не се допускат въоръжени лица и такива във видимо нетрезво състояние.

Чл. 14 /1/ За всяко заседание на ОбС се води протокол, който отразява в хронологичен ред хода на заседанието и съдържа:

 1. датата на заседанието, мястото на провеждането, часа на откриване и закриване ;
 2. брой на присъстващите и поименно отсъстващите съветници;
 3. гости, други присъстващи;
 4. дневен ред;
 5. имената и длъжностите на докладчиците;
 6. имената на съветниците и лицата с право на съвещателен глас, поставили въпроси и изказали се ;
 7. взетите решения и при какъв кворум и резултат.
 8. Протоколът се подписва от председателя на общинския съвет, към него се прилагат мотивите и текста на проектите за решения, наредби или други актове, предложенията по тях, както и окончателния текст.

/2/ По време на заседанието се прави запис на оптичен носител, който отразява пълния ход на заседанието. Записът се съхранява в рамките на мандата в деловодството на общинския съвет.

/3/ Съветниците имат право в седемдневен срок от деня на заседанието да прегледат протокола и да поискат поправки в него. При спор въпросът се решава от съвета на следващото заседание.

/4/ Председателят осигурява по едно копие от решенията на всяко заседание на ОбС на всяка група общински съветници и независими такива.

Чл. 15 /1/ Общинският съвет няма самостоятелен щат. Неговата дейност се подпомага и осигурява от общинската администрация.

/2/ В структурата на общинската администрация се създава звено от една експертна и една техническа длъжности, което подпомага и осигурява работата на общинския съвет. Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет. Обема и вида на работата на служителите от звеното се определят и разпределят от председателя, а в негово отсъствие от определен от него зам.-председател.

/3/ В бюджета на Общинския съвет се предвиждат средства за правно обслужване по договор с юрист, определен с решение на Общинския съвет.

/4/ Общинската администрация осигурява помещение за председателството на общинския съвет, обзаведено с канцеларско оборудване и със съответните средства за комуникация.

/5/ Общинската администрация осигурява транспортното обслужване на общинския съвет по предварителна заявка на председателя на общинския съвет.

/6/ Общинската администрация осигурява оборудвани зали за

заседания на ПК и ОбС.

Чл. 16. Председателят и заместник – председателите формират Председателство.

Чл. 17. Председателството:

 1. Организира заседанията на ОбС;
 2. Подготвя проекта за дневен ред на заседанието;
 3. Допуска по своя преценка спешно разглеждане на докладни записки, без да са минали през комисиите, ако същите са депозирани не по-късно от 24 часа преди предстоящото заседание на ОбС. Същите се разглеждат в съответните комисии в деня на заседанието;
 4. Взема решения за изнесени заседания на ОбС;
 5. Поддържа връзки и провежда консултации с групите на съветниците;
 6. Организира международната дейност на ОбС.
 7. Взема и други решения, касаещи дейността на ОбС;

Глава трета

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Чл. 18 /1/ Пълномощията на общинския съветник възникват в деня на полагане на клетвата по Чл. 32, ал.1 от ЗМСМА.

/2/ Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

 1. при поставяне под запрещение;
 2. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия.
 3. когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината.
 4. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца.
 5. при извършване на административно – териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;
 6. при административно – териториални промени, водещи до закриване на общината;
 7. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор общинско предприятие по Закона за общинската собственост;както и да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз;
 8. при неизпълнение на задължението по  Чл. 21, ал.6;
 9. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси;
 10. при установяване на неизбираемост;
 1. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 1. при избирането му за народен представител, министър или кмет, при назначаването му за областен управител, заместник-министър, заместник областен управител, заместник – кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;
 1. при смърт.

Чл. 19 /1/ На първото заседание общинският съветник полага клетва.

/2/ Полагането на клетвата се удостоверява с подписването на клетвен лист.

/3/ Клетвените листа на общинските съветници, кмета на общината, кметовете на кметства се съхраняват в деловодството на Общински съвет – Мездра.

Чл. 20 /1/ Общинският съветник има право:

 1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;
 2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;
 3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;
 4. да отправя питания към кмета, на питането се отговаря устно или писмено на следващото заседание.

/2/ Общинските съветници получават служебна карта по образец утвърден от председателството с която се легитимират пред държавните и общински органи, стопанските и обществени организации. При предсрочно прекратяване на пълномощията картата се връща.

/3/ На общинските съветници се издава служебен пропуск за свободен достъп до паркингите на общината.

Чл. 21 /1/Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет и неговите комисии в размер, както следва:

 1. Заместник-председателите на ОбС и председателите на комисии получават възнаграждение в размер до 70% от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец, като максимума на възнаграждението се получава само, ако са членове на три ПК и участват във всичките им заседания, както и заседанията на ОбС.
 2. Месечното възнаграждение в размер на 70% от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец се формира, както следва:

-         40% от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец, за участие в заседанията на ОбС за съответния месец, с равна тежест за всяко заседание;

-         по 10% от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец, за участие като член на постоянна комисия /максимално три ПК/, с равна тежест за всяко заседание на съответната комисия;

 1. Общинските съветници получават възнаграждение в размер до 68% от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец, като максимума на възнаграждението се получава само ако са членове на три ПК и участват във всичките им заседания, както и заседанията на ОбС.
 2. Месечното възнаграждение в размер на 68% от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец се формира, както следва:

-         38% от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец, за участие в заседанията на ОбС за съответния месец, с равна тежест за всяко заседание;

-         по 10% от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец, за участие като член на постоянна комисия /максимално три ПК/, с равна тежест за всяко заседание на съответната комисия;

 1. При вземане на решения чрез «подписка» на общинските съветници не се дължи възнаграждение.

/2/ 1. При неучастие на общинския съветник в насрочени заседания на Общинския съвет и комисиите, независимо по какви причини, се намалява полагаемото месечно възнаграждение, определено в ал. 1, пропорционално на отсъствията от заседанията, като дължимата за месечно възнаграждение сума се умножава с коефициент за участие:

-        за заседания на общинския съвет – коефициента за участие = брой присъствия / брой проведени заседания;

-        за заседания на ПК на ОбС – коефициента за участие = брой присъствия/брой проведени заседания за всяка отделна комисия;

 1. За присъствие на заседание на ПК и на Общинския съвет не се зачита и не се дължи възнаграждение, ако съветника регистрира своето участие в началото и напусне преди да е участвал в гласуването на най-малко 50% от точките в дневния ред, с изключение, когато общинският съветник е ангажиран с мероприятия, организирани от Общинския съвет;
 1. При не провеждане на заседания на всички ПК и Общински съвет през даден месец на общинските съветници не се дължи възнаграждение;
 2. Председателя на ПК води присъствения лист и отбелязва в него момента на напускане на заседанието от членове на комисията.

/3/ При необходимост на общинския съветник се издава служебна бележка, подписана от председателя, удостоверяваща дейността на съветника в общинския съвет, съгласно ЗМСМА.

/4/ Пътните и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета, се поемат от общинския бюджет. Допустимостта на разходите се определят от председателя на общинския съвет, като ежемесечно се изготвя справка по образец за извършените пътни и и други разноски от общинските съветници във връзка с дейността им в ОбС, която се представя в ОбА.

/5/ Общинският съветник не може да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз.

/6/ В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по ал. 5 подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

Чл. 22. Трудовото правоотношение с общински съветник не може да бъде прекратявано през времето на неговия мандат в случаите на Чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда.

Чл. 23 /1/ Общинският съветник е длъжен:

 1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на постоянните комисии, в които е избран и да участва в решаването на разглежданите въпроси.
 2. да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет.
 3. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление.
 4. да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;
 1. да спазва установения ред по време на заседанията на общинския съвет и неговите комисии.

/2/ Ако общински съветник не участва в три поредни заседания на Общинския съвет или общо пет заседания на ОбС за годината, без да е уведомил предварително писмено председателя на Общинския съвет за отсъствията си по уважителни причини, то председателят на ОбС сам или по предложение на председателството или група общински съветници информира Общинската избирателна комисия за прекратяване на правомощията му.

Чл. 24 /1/ Общинският съветник не може да участва при вземане на решения, когато се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.

/2/ В случаите когато общинският съветник попада под разпоредбите на ал.1 е длъжен преди обсъждането на дадения въпрос да заяви пред ОбС за родството и интереса си.

/3/ В случай, че общинският съветник е нарушил ал.1 и ал.2 общинският съвет прегласува взетото решение на следващото заседание след констатирането на факта, като отстранява съответния общински съветник от гласуването.

Глава четвърта

ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Чл. 25 /1/ Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация като членуването в групата не е задължително.

/2/ Групата от общински съветници се състои най-малко от двама съветници.

/3/ Ако броят на членовете на една група на общинските съветници спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

/4/ Общински съветници, чийто брой е недостатъчен за образуване на отделна група, могат да се присъединят към вече съществуваща такава и да създадат политически съюз. Той има правата на група общински съветници.

Чл. 26 Не могат да се образуват групи на общинските

съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.

Чл. 27 /1/ Всяка група представя в Председателството на ОбС решение за образуването си, списъка на членовете на ръководството и на общинските съветници, включени в нея.

Решението и списъкът се подписват от всички общински съветници от състава на групата.

/2/ Председателят на ОбС обявява състава ръководството на групите на общинските съветници.

/3/ Групите на общинските съветници и промените в техния състав и ръководство се вписват в специален регистър.

/4/ Името на група не може да повтаря име на група, която вече е регистрирана по съответния ред.

Чл. 28 /1/ Общински съветник не може да членува едновременно в повече от една група на общинските съветници. Освен в група общинският съветник може да бъде и независим.

/2/ Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група в съответствие с разпоредбите на този правилник.

/3/ Общинският съветник може да напусне групата общински съветници, като подаде писмено заявление до ръководителя на групата и до председателя на ОбС.

Чл. 29 За осигуряване нормалната работа на групите общински съветници ръководството на Общинска администрация – Мездра осигурява работни помещения за всяка група в зависимост от големината на групата.

Комуналните разходи за ползваните помещения са в рамките на общинския бюджет.

Помещенията се оборудват с необходимото оборудване и средства за комуникация с лимит.

Глава пета

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 30 /1/ Комисиите са органи на ОбС, които изпълняват работни, съвещателни и контролни функции.

/2/ Те са постоянни по направление на дейност и временни за решаване на определен проблем.

/3/ В работата си комисиите могат да привличат външни лица като експерти и консултанти.

/4/ В своята работа всеки член на комисия, както и самата комисия могат да привличат до две външни лица експерти и консултанти с право на съвещателен глас.

/5/ ОбС може да извършва промени във вида, броя и състава на комисиите.

/6/ Решенията от заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет не могат да бъдат оповестявани като окончателни на общинския съвет.

/7/ ПК предоставят доклади на ОбС за своята дейност един път годишно.

Чл. 31 /1/ Комисиите се избират от състава на съветниците в ОбС с явно гласуване.

/2/ Общинският съвет избира следните Постоянни комисии:

 1. „Финанси и бюджет”
 2. „Стопански дейности, общинска собственост и Европейска интеграция”
 1. „Устройство на територията, опазване на околната среда и инфраструктура”
 2. „Образование, култура, наука, спорт, туризъм и младежки дейности”
 3. „Здравеопазване и социална политика”
 1. „Сигурност, опазване на обществения ред и граждански права”
 2. „Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”.

/3/ Общинският съветник може да бъде избран най-много в три постоянни комисии.

/4/ Общинският съветник може да бъде избран за председател само на една постоянна комисия.

Чл. 32 /1/ Ръководството на всяка ПК се състои от председател и заместник-председател.

/2/ Ръководството:

 1. Организира работата и ръководи заседанията на ПК;
 2. Поддържа връзки и координира дейността на комисията с останалите постоянни и временни комисии и председателя на ОбС;
 3. Одобрява и подписва протокола от заседанието на ПК в срок до първото редовно заседание на ОбС.

/3/ Председателите на ПК се избират от ОбС с явно гласуване;

/4/ Заместник-председател на постоянна комисия се избира от ПК с явно гласуване на първото свое заседание;

/5/ Промени в ръководството на ПК се извършва по реда на избирането им;

/6/ Постоянните комисии или техните председатели имат право да предложат за освобождаване от състава на ПК общински съветници за системно отсъствие от заседанията на комисиите / 3 последователни или общо 5 отсъствия от заседания в рамките на една календарна година/;

/7/ На следващото заседание на общинския съвет съставът на постоянната комисия се попълва по реда на Чл. 32;

/8/ На своето първо заседание всяка ПК определя ден и час от седмицата за провеждане на редовното си заседание.

/9 нова/ Председателя на ПК има следните правомощия:

 • Ръководи заседанията на комисията;
 • Осигурява реда в заседателната зала и в случаи на неспазване на реда и на добрия тон имат право да:
  • Отправят забележка;
  • Отнемат думата;
  • Отстраняват от заседанието, а при необходимост да прекратят заседанието, като насрочат следващо заседание.

Чл. 33 /1/ Комисиите могат да образуват подкомисии и работни групи.

/2/ Комисиите проучват потребностите на населението в съответната област и правят предложения за решаване на проблемите.

/3/ Комисиите изготвят проекти за наредби, правилници и решения, декларации и обръщения и ги внасят в ОбС.

/4/ Комисиите разглеждат материали и докладни записки разпределени от председателството преди заседанието на съвета, изготвят и предлагат на ОбС проект за решение.

/5/ Комисите упражняват контрол по изпълнение решенията на ОбС, отнасящи се до тяхната дейност. При констатирано неизпълнение сезират ОбС.

Чл. 34/1/ Общинската администрация, общинските фирми и бюджетните организации са длъжни да предоставят сведения и документи, необходими за дейността на общинските съветници и постоянните комисии, ако не противоречи на закона.

/2/ Длъжностните лица, които не изпълняват това задължение, отговарят по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 35 /1/ Комисиите се свикват на заседание по инициатива:

-        на председателя на комисията;

-        на 1/3 от членовете на комисията;

-        по искане на председателството.

/2/ Членовете на комисиите се уведомяват за заседанието минимум 3 дни, преди насрочването, като им се предоставят и материалите.

Чл. 36/1/ Общинските съветници, които не са членове на съответната ПК, могат да участват в нейните заседания с право на съвещателен глас.

/2/ При обсъждане на докладни записки или материали в комисията вносителят присъства на заседанията и дава необходимите разяснения.

/3/ Когато вносител на даден материал е кмета на Общината и същият е възпрепятстван по уважителни причини да присъства на заседание, той упълномощава свой представител.

/4/ За заседанията на ПК кметът на общината осигурява присъствието на съответните директори на дирекции, имащи отношение към разглежданите материали и специалистите разработили съответните документи.

/5/ При отсъствие на вносителя или негов представител съответния материал не се разглежда.

Чл. 37/1/ Постоянните комисии заседават и вземат решения, когато присъстват повече от половината от нейните членове. Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите членове на комисията с явно гласуване.

/2/ При липса на кворум или отсъствие на вносителите до 15 минути след обявения час, председателят на съответната комисия насрочва нова дата и час за заседание на комисията.

Чл. 38/1/Постоянните комисии могат да провеждат съвместни заседания, които се ръководят от един от председателите по споразумение.

/2/ При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно свое решение по обсъждания въпрос.

/3/ При различни становища всяка комисия мотивира своите предложения.

/4 нова/ При провеждане на съвместни заседания на ПК се води един протокол, в който се отчита поотделно гласуването на всяка комисия и се подписва от председателите на всички ПК, участващи в него.

Чл. 39 Председателят на ПК или избран от нея член докладва в заседанието на ОбС проекта за решение, мнозинството с което е взето и различните становища, ако има такива.

Чл. 40/1/ На заседанията на ПК се води протокол, който се подписва от председателя и се предоставя на председателя на ОбС.

/2/ Протоколът включва: дата, продължителност, присъстващите и отсъстващи членове на ПК, дневен ред, всички изразени мнения и предложенията за решения и резултатите от гласуванията и окончателното решение.

Чл. 41/1/ Временните комисии се образуват по конкретен повод за проучване на отделни въпроси.

/2/ Предложение за образуване на временна комисия може да се прави от председателя на ОбС, председателството или общински съветник.

/3/ Задачите, числеността, ръководството, съставът и срокът за дейност на временните комисии се определя от ОбС.

/4/ Правилата за работа на ПК се прилагат и за работата на временните комисии.

/5/ Временните комисии преустановяват дейността си с изготвянето на отчет.

Глава шеста

ВНАСЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

Чл. 42 /1/ Всички материали и докладни записки, адресирани до ОбС, се отправят до председателя на съвета и се регистрират в специален входящ дневник.

/2/ Вносители на материали и докладни записки могат да бъдат общински съветници, групи общински съветници, изградените комисии към общинския съвет /постоянни и временни/, кмета на общината и кметовете на кметства, кметските наместници и ръководителите на общинските фирми и граждани на общината.

/3/ За депозирани материали, които се отнасят до сфери от дейността на общинската администрация преди внасянето им в заседание в ПК задължително се изисква становище на ръководството на ОбА, ако самата тя не е вносител. Срокът за представяне на становището е най-малко 24 часа преди заседанието на ПК, в която се разглежда съответния материал.

/4/ Депозираните материали от Общинска администрация задължително се придружават с проект за решение и писмено становище от кмета или кметския наместник на населеното място, по въпроси касаещи съответното населено място.

/5/ Депозираните материали от Общинска администрация се придружават с правно становище по обсъждания въпрос по искане на председателя на ОбС или председател на ПК.

/6 нова/ При разглеждане на постъпилите докладни записки, ПК се произнасят дали са от компетентността на Общинския съвет. В случаите, когато ПК констатират, че поставеният проблем е извън правомощията на ОбС, докладните записки не се допускат до разглеждане от ОбС, за което се уведомява вносителят.

/7 нова/ Проектите на актове, внасяни за разглеждане на заседания на Общински съвет – Мездра се предоставят на хартиен и електронен носител.

Чл. 43/1/ След разпределянето от председателя на материалите, комисиите ги обсъждат и представят проекти за решения по тях в председателството не по-късно от 30 дни след постъпването им в комисиите.

/2/ При разглеждане на постъпилите докладни записки комисиите се произнасят по необходимостта, целесъобразността на проектите за решение.

/3/ Когато са внесени два или повече проекта по един и същи въпрос съответната комисия изработва общ проект, който внася от свое име за разглеждане на заседание на ОбС.

/4/ Когато отделният вносител по ал.3 не е съгласен с общия проект, той прави свой съдоклад пред ОбС.

Чл. 44 Материалите в заседание на ОбС се обсъждат след като се даде думата и на вносителя и на председателя на съответната комисия.

Чл. 45 При необходимост ОбС приема решение за допълнително обсъждане на даден материал и го връща на съответната комисия. Материалът се включва за обсъждане в дневния ред на следващото заседание.

Чл. 46 Вносителят на даден материал може да го оттегли до започване на обсъждането в заседание на ОбС, а след това само със съгласието на ОбС.

Чл. 47 /1/ Материали, които са включени в дневния ред на дадено заседание и не са обсъдени по различни причини, се обсъждат в началото на следващото заседание.

/2/ Докладни и материали се допускат за повторно разглеждане в заседания на ОбС само, ако има възникнали нови обстоятелства по разглеждания въпрос, доказани с мотивирано писмено предложение от вносителя подадено в 14 дневен срок до председателя на ОбС. Решенията след второто разглеждане са окончателни.

Глава седма

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 48/1/Заседанията на ОбС се подготвят от председателството, което осигурява изпращането на материалите и оповестяването на общинските съветници за предстоящото заседание най-малко 5 дни преди него с точен ден, място, час и проект, за дневен ред.

/2/ Информация за заседанията на ОбС с точен ден, място, час и проект за дневен ред се оповестяват чрез Интернет страницата на общината и таблото на Общинския съвет най-малко три дни преди заседанието.

/3/ Докладчици в заседанията на ОбС са лицата по Чл. 42, ал. 2. Други докладчици могат да бъдат допуснати само с решение на ОбС. Предложения за допускане на други докладчици могат да правят председателя и кмета на общината.

Чл. 49 Кметът и зам.-кметовете на общината, кметовете на кметства и кметските наместници участват в заседанията на ОбС с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответното кметство или населено място.

Чл. 50/1/ Преди заседанието общинските съветници се регистрират писменно за участие в присъствен дневник.

/2/Председателят на ОбС открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общинските съветници.

/3/ При липса на кворум до 30 минути от обявения час, председателят на общинския съвет насрочва нова дата и час за заседание на съвета.

/4/Ако преди началото на гласуването група на общински съветници или общински съветник изразят съмнение, че няма кворум, председателят разпорежда да се извърши преброяване на присъстващите в залата.

/5/Председателят прекратява заседанието, когато в залата няма необходимия кворум от общински съветници.

Чл. 51/1/По предложение на председателя общинският съвет приема план за предстоящия тримесечен период, разпределен по заседания. Подготовка и внасянето на материалите съгласно приетия план за съответния период са задължителни за Общинската администрация и Общинския съвет.

/2/ По изключение до 24 часа преди заседанието кметът на общината може да предложи на председателството включването в дневния ред на спешни въпроси от особена важност, придружени със съответните мотиви. ПК, която разглежда въпросите се произнася по съответствието с изискванията за ползването на тази възможност на Правилника, след което се приема и проект на решение по въпроса.

/3/ Председателят на ОбС в края на всяко заседание уведомява общинските съветници за новопостъпили материали за разглеждане и техните вносители.

Чл. 52 Председателят ръководи заседанието подпомаган от един от своите заместници.

Чл. 53/1/Общинският съветник и имащите право на съвещателен глас не могат да се изказват без да са получили думата от председателя на съвета.

/2/ Думата се иска от място с вдигане на ръка или предварителна заявка.

/3/Председателят на ОбС определя реда на изказващите се съобразно поредността на подадените заявки.

Чл. 54 /1/ По процедурни въпроси думата се дава незабавно.

/2/ Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретното нарушаване на реда за провеждане на заседанията, предвидени в този правилник, или когато съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително:

 1. прекратяване на заседанието;
 2. отлагане на заседанието;
 3. прекратяване на разискванията;
 4. отлагане на разискванията;
 5. отлагане на гласуването;
 6. проверка на кворума.

/3/ Процедурните въпроси се поставят в рамките на една минута, без да се засяга същността на обсъждания въпрос.

Чл. 55 Общинските съветници говорят от трибуната или от място.

Чл. 56 /1/ Председателят на ОбС осигурява реда в заседателната зала.

/2/ По време на заседание общинските съветници и лицата с право на съвещателен глас нямат право да отправят лични нападки и оскърбителни думи и да извършват постъпка, нарушаваща реда на заседанието.

/3/ По отношение на общинските съветници и лицата с право на съвещателен глас председателят може да прилага следните дисциплинарни мерки:

 1. Обръщане на внимание – Обръщане на внимание се прави на всеки изказващ се, който се отклони от предмета на разискванията.
 2. Забележка – Забележка се прави на общински съветник и лицата с право на съвещателен глас, на които вече е обърнато внимание на същото заседание, както и на общински съветник, който се е обърнал към друг с оскърбителни думи и нападки, и за нарушаване реда на заседанието.
 3. Отнемане на думата – Председателят отнема думата на общински съветник и лицата с право на съвещателен глас, които на заседанието имат направена забележка, но продължават да нарушава реда, както и в случаите, когато общински съветник и лицата с право на съвещателен глас продължават изложението си след изтичане на времето за изказване, без това да му е разрешено, и въпреки поканата на председателя да завърши.
 4. Отстраняване от заседанието – Председателят отстранява общински съветник и лицата с право на съвещателен глас от заседанието, на които е направена забележка за отправени оскърбителни думи и нападки или нарушат реда на заседанието.

/4/ Председателят на ОбС може да разпореди лица, които не са общински съветници и лицата с право на съвещателен глас, нарушаващи реда и тишината в залата, да бъдат отстранявани.

Чл. 57 /1/ Всички общински съветници и лицата със съвещателен глас имат право на изказване до пет минути, ако не е приет друг регламент.

/2/ Лицата по ал.1 имат право на реплика.

/3/ Репликата е кратко възражение по съществото на приключилото изказване.

/4/ Репликата се прави веднага след изказването и не може да трае повече от една минута.

/5/ По едно и също изказване могат да бъдат направени най- много две реплики.

/6/ Не се допуска реплика на репликата.

/7/ След направените реплики изказалият се има право на отговор /дуплика/ до две минути.

Чл. 58 Кметът и зам.-кметовете на общината могат да вземат думата веднага когато я поискат, но не повече от един път по обсъждания въпрос, с изключение на допълнително поставени въпроси.

Чл. 59 Ръководителите на групите от името на групата на общинските съветници и независимите съветници имат право на едно изказване по даден въпрос извън общия ред в рамките на 5 минути.- Отпада

Чл. 60 Групите съветници имат право да правят декларации в началото или края на заседанието извън дневния ред в рамките на 3 минути.

Чл. 61 /1/ В случай, че е постъпило предложение за прекратяване или за отлагане на разискванията, преди гласуването на предложението думата се дава на още един общински съветник, който не е съгласен с него /ако има такъв/.

/2/Предложението за прекратяване се подлага на гласуване преди предложението за отлагане.

/3/Ако предложението за прекратяване на разискванията бъде прието, но има представители на групите на общинските съветници и независимите такива, които не са се изказвали по разглеждания въпрос, думата се дава на един общински съветник от всяка от тях.

Чл. 62 /1/ При създадени условия, които пречат на работата на общинските съветници или когато други важни причини налагат, председателят може да прекъсне заседанието за определено време.

/2/ Председателят на ОбС има право да обявява почивка с продължителност не повече от 15 минути. По искане на всяка една от групите на общинските съветници председателят прекъсва заседанията за определено време, но не повече от 15 минути и само веднъж през едно заседание за всяка група.

Чл. 63 Заседание на ОбС или разглеждане на даден въпрос от него, може да бъде отложено с решение на ОбС по предложение на председателя, група общински съветници или кмета на общината.

Чл. 64 /1/ Общинският съвет взема решения с явно гласуване. По предложение на общински съветник и решение на общинския съвет гласуването може да бъде и тайно.

/2/ Гласуването е лично. Гласува се със “за”, “против” или “въздържал се” по всеки въпрос.

/3/ Явното гласуване се осъществява чрез системата за електронно гласуване. Номерата на общинските съветници са оцветени в цвета на групата, към която принадлежат.Председателят обявява края на гласуването и резултата от него. Резултатът от поименното гласуване се удостоверява, като след приключване режима на гласуване и обявяване на резултатите се прочитат имената на общинските съветници и как е гласувал всеки един от тях. За поименното гласуване се съставя протокол, който се подписва от председателя на общинския съвет. Резултатите от поименното гласуване се пазят в системата за електронно гласуване за срок от 10 години.

/4/ При повреда на системата за електронно гласуване явното гласуване се извършва чрез вдигане на ръка, а поименното гласуване чрез прочитане имената на общинските съветници, които заявяват „за”, „против” или „въздържал се” и се подписват в специално изготвен за целта протокол.

/5/ Тайното гласуване се организира и провежда от комисия избрана от общинския съвет.

/6/ Вземането на решение може да се извърши и чрез „подписка”, която се изготвя от Председателя на Общинския съвет и може да се организира извън редовноте заседания на съвета.

 1. За целта на гласуването се изгорвя протокол по образец (Приложение 1), в които собствениръчно всеки общински съветник полага подписа си пред упълномощено от Председателя на Общинския съвет лице. Подписът се полага срещу една от трите възможности – „за”, „против” или „въздържал се”.
 2. За достоверност и обективност, общинския съветник подписва декларация по образец (Приложение 2), с която декларира че е запознат с предложението и проекто-решението.

Чл. 65 Право да предлага поименно или тайно гласуване има всеки общински съветник. Предложението се поставя на гласуване без разисквания.

Чл. 66 Председателят на ОбС обявява, че се пристъпва към гласуване. То започва до една минута след обявяването му. Докато трае гласуването, думата не се дава на никого. Председателят обявява края на гласуването и резултата от него.

Чл. 67 /1/ Проектът на решение на съответната комисия е основно предложение.

/2/ Предложенията за решения се подлагат на гласуване както следва:

 1. Предложение за отхвърляне на основното предложение.
 2. Предложение за отлагане.
 3. Предложения за поправки, които не променят същността на основното предложение.
 4. Основно предложение.
 1. Други предложения по реда на тяхното поставяне.

/3/ Когато едно от предложенията за решение се приеме, останалите предложения не се подлагат на гласуване.

Чл. 68 Когато протичането на гласуването или резултатът от него бъдат оспорени от общински съветник непосредствено след гласуването, председателят на ОбС разпорежда то да бъде повторено. Резултатът, установен при повторно гласуване, е окончателен.

Глава осма

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 69 ОбС чрез своя председател и чрез постоянните комисии взаимодейства с кмета на общината и общинската администрация за ефективно осъществяване на политиката за развитие на общината и в интерес на гражданите.

Чл. 70 Кметът на общината организира изпълнението на решенията на общинския съвет чрез кметовете на кметства, кметските наместници и общинската администрация и внася справка за изпълнението на решенията и копия от актовете пред ОбС всеки три месеца.

Чл. 71/1/ Актовете на общинския съвет от последните десет години се съхраняват на хартиен носител в председателството на ОбС и за тях отговарят длъжностните лица по Чл. 15 ал. 2 от Звено за подпомагане и осигуряване работата на ОбС, като се осигурява достъп на гражданите до тях в рамките на работното време.

/2/ На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в Наредба за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра.

Чл. 72/1/ Кметът на общината уведомява писмено председателството на общинския съвет за времето на отпуск или отсъствие по други причини, както и за лицето, което ще го замества през времето на отсъствието му.

/2/Председателят на общинския съвет уведомява писмено кмета на общината за времето на отпуск или отсъствие, както и за лицето, което ще го замества.

Чл. 73 /1/Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства и кметските наместници в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.

/2/Общинския съвет решава и други въпроси, произтичащи или свързани с правата по отношение на лицата по ал. 1, които не са от изключителна компетентност на други органи.

Чл. 74/1/ Общинският съвет одобрява структурата на общинската администрация и определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

/2/ Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни кметства, населени места или в части от тях по предложение на кмета на общината и определя функциите им.

Чл. 75/1/ Звеното за подпомагане и осигуряване дейността на ОбС осигурява експертно и организационно дейността на ОбС, като:

 1. Осигурява деловодното обслужване на ОбС и неговите комисии;
 2. подготвя материалите за заседанията на ОбС и неговите комисии;
 3. осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на ОбС и на комисиите;
 4. осигурява технически оповестяването на актовете на ОбС;
 5. осигурява спазването на реда по време на заседанията, записванията за изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от гласуванията;
 6. изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на ОбА или възложени им от председателя на ОбС.

/2/ Звеното води регистри за:

-              предоставяне на материали на общински съветници и за тяхното връщане;

-              групите общински съветници.

Чл. 76 Длъжностните характеристики на служителите в звеното за подпомагане и осигуряване дейността на ОбС се утвърждават от кмета на общината по предложение на председателя на ОбС.

Чл. 77 Кметските наместници:

 1. организират провеждането на мероприятия, свързани с благоустрояването и хигиенизирането на населеното място;
 2. упражняват контрол за законосъобразното използване и отговарят за поддържането, охраната и опазването на общинската собстгвеност на територията на населеното място;
 3. предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда, организират охраната на полските имоти в землището на населеното място;
 4. предприемат мерки за осигуряване и спазване на обществения ред на територията на населеното място.
 5. организират и ръководят населението при бедствия и аварии;
 6. водят регистъра на населението и регистрите по гражданско състояние и предоставят свързаните с тях административни услуги на населението в населеното място, изпращат актуална информация на държавните и общински органи;
 7. осигуряват спазването на обществения ред; имат правомощията по  Чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72, 74, от Закона на Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
 8. отговарят за спазването на наредбите на ОбС на територията на населеното място;
 9. предоставят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от общинските съветници в заседания на ОбС или неговите комисии;
 10. изпълняват и други функции, възложени им със закон или друг нормативен акт, или със заповед на кмета на общината.

Чл. 78 /1/ По решение на общото събрание на населението свикано съгласно Глава ІV от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, в кметствата и населените места, които не са административен център, могат да се избират кметски съветници. Те подпомагат кмета или кметския наместник при изпълнение на функциите му.

/2/ Броят на кметските съветници се определя от общото събрание на населението.

/3/ Общите събрания за избор на кметски съветници се провеждат в тримесечен срок след приемане на настоящия правилник.

/4/ Общинската администрация следи за законосъобразността за свикването и провеждането на общите събрания. В едноседмичен срок от провеждане на събранията преписи от протокола се представят в общинската администрация и общинския съвет. При констатирани нарушения, ОбС отменя решенията на общото събрание и в едномесечен срок се провежда ново събрание.

Глава девета

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ С ГРАЖДАНИТЕ

Чл. 79/1/ Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените места. По време на заседанието те нямат права да нарушават реда по какъвто и да е начин.

/2/ Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по ред, начин и в срок, определени в този правилник.

/3/ Изказвания на граждани се допускат от Председателя на ОбС по въпроси от дневния ред, ако са заявили желание за това до започване на заседанието. Изказванията стават по реда на  Чл. 57, ал.1 .

/4/ По дадена точка от дневния ред за изказване се допускат максимум до 3 граждани.

/5/ Гражданите имат право на питания чрез Председателя на ОбС до кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници по реда на  Чл. 81, Чл. 82 и Чл. 83 от настоящия правилник.

/6/ Писмени становища и предложения от гражданите се отправят до Председателя и се разпределят за разглеждане в съответната комисия, като на разглеждането се кани и гражданина.

/7/ Гражданите имат право да отправят заявления, жалби и сигнали до ОбС . Те се разглеждат по общия ред.

/8/ По предложение на една пета от общинските съветници по питането стават разисквания и се приема решение. Предложенията за разисквания се внасят при Председателя на общинския съвет в писмена форма.

Глава десета

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 80/1/ Общинският съветник може да отправя питания чрез председателя на общинския съвет. Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от общинския съветник и се завежда в деловодството на общината. То трябва да бъде ясно и точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки.

Чл. 81 /1/ Председателят на ОбС уведомява лицето, до което е адресиран въпроса в двудневен срок от постъпването му.

Чл. 82 /1/ Председателят на ОбС включва в края на дневния ред отговор на постъпилите актуални въпроси. Отговорът на въпроса се предоставя най-малко 24 часа преди съответното заседание на Общинския съвет.

/2/ В дневния ред се включват отговори на актуални въпроси, постъпили най- малко 7 дни преди заседанието.

/3/ Общинският съветник развива кратко и мотивирано въпроса си.

/4/ След отговора на въпроса общинският съветник има право да зададе въпроси за уточняване.

/5/ По отговора на въпроса не се правят разисквания.

/6/ Последен има право на реплика общинският съветник, поставил въпроса, в който заявява дали е доволен от отговора.

/7/ По желание на общинския съветник отговорът може да бъде и писмен.

Чл. 83 /1/ Въпросът се снема от дневния ред, когато общинският съветник се е отказал от въпроса преди момента на отговора.

/2/ Въпросът се отлага за следващото заседание, когато отсъства общинският съветник, задал въпроса.

Чл. 84 /1/ Кметът на общината изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 3 – дневен срок от издаването им.

/2/ Общинският съвет може да отмени актове на кмета, издадени в нарушение на неговите решения по  Чл. 21 от ЗМСМА /  Чл. 4 от настоящия правилник/.

/3/ Кметът на общината може да оспори решение на общинския съвет, когато то противоречи на интересите на общината или нарушава законите.Оспорването трябва да се представи писмено в срок от 7 дни от получаване на решението и има отсрочващо действие, и се разглежда от общинския съвет на следващото заседание. Ако общинският съвет при повторното разглеждане потвърди решението си, кметът е длъжен да го изпълни или при противоречие със закона да сезира съда. При повторно разглеждане решението се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

Чл. 85 В състава на комисиите за провеждане на конкурси, търгове и процедури по предложение на председателя на ОбС може да се включват до двама общински съветници.

Глава единадесет

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ОБЩИНСКИЯ

СЪВЕТ И СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНАТА

Чл. 86 /1/ Общинският съвет разглежда въпроси относно международното сътрудничество внесени по предложение на кмета на общината и Председателството.

/2/ Предложение за изпращане на делегации на ОбС в чужбина, както и покана на чуждестранни делегации, се прави от Председателството.

/3/ Когато в Общината получи официална покана за изпращане делегация в чужбина, кметът на общината определя състава на делегацията, в която са включени и общински съветници по предложение на председателството на Общинския съвет.

/4/ След завръщане на делегацията от пътуването, нейният ръководител докладва на първата сесия на Общинския съвет за резултатите от посещението.

Чл. 87/1/ Проекти на споразумения за сътрудничество или договори за побратимяване се разглеждат от Постоянна комисия “Стопански дейности, общинска собственост и европейска интеграция”.

/2/ Становище по проекти на споразумения или договори за побратимяване дава и кмета на общината.

/3/ Само след ратификационна процедура в Общинския съвет на официално подписано споразумение за сътрудничество или договор за побратимяване, те влизат в сила и подлежат на изпълнение.

Чл. 88 Правилата на тази глава се прилагат и при включването на община Мездра в национални, регионални и международни сдружения на местните власти.

Глава дванадесет

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 89/1/ Председателят може да възложи на един от зам.-председателите функции по:

-              информиране на гражданите за предстоящите заседания на ОбС;

-              информиране на гражданите за проведените заседания и взетите решения;

-              информиране и за други решения на ОбС;

-              информиране на средствата за масова информация за работата на общинския съвет.

Информацията се съгласува с председателя на ОбС.

/2/ При неточност и тенденциозно използване или излъчване на информация за дейността на Общинския съвет, председателят има право на отговор по ред и начин, регламентиран в Закона за радио и телевизия и съответните нормативни актове.

Чл. 90 В настоящия правилник съкращенията да се разбират така:

-              ЗМСМА – Закон за местното самоуправление и местната администрация;

-              ОбС – Общински съвет;

-              Председател – председател на общински съвет;

-              Председателство – председателство на общински съвет;

-              ПК – Постоянни комисии.

Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация – Община Мездра е приет от ОбС – Мездра с Решение №8/Протокол №3 от 26.11.2015 година/, на основание Чл. 21, ал.3 от ЗМСМА и влиза в сила от деня на приемането му.

Яна Нинова /п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА


Приложение 1 /към чл. 64, ал. 6, т. 1/

ПРОТОКОЛ №

от г.

от гласуване чрез „ПОДПИСКА” на Общински съвет – Мездра

Председател на Общински съвет – Мездра:

Относно:

По Предложение /Докладна записка/ с Вх. № , на , Общинските съветници при Общински съвет – Мездра, гласуваха по следния начин:

Трите имена на общинския съветник Дата Начин на гласуване:
ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.


Приложение 1 /към чл. 64, ал. 6, т. 2/

ДЕКЛАРАЦИЯ

От

/Общински съветник при Общински съвет – Мездра/

ОТНОСНО:

Декларирам, че съм запознат с преписката с Вх. № ,

на

/име на вносителя/

След разглеждане и обсъждане на цялата документация, се запознах с проекта за решение и в „ПОДПИСКАТА” отразена в Протокол № от , гласувах така направеното предложение.

/„за”, „против”, „въздържал се”/

Дата: Общински съветник:

гр. Мездра                                                                             / /