О Т Ч Е Т ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА от 30.06.2016 г. до 31.12.2016 г.

О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА

от 30. 06. 2016 г. до 31. 12. 2016 г.

 1. 1. Основание

Дейността на общинските съвети, като органи на местното самоуправление се осъществява съгласно „Конституцията на Република България”, „Закон за местното самоуправление и местната администрация”, „Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация”, „Европейска харта за местно самоуправление”. Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация председателят на Oбщинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно Oтчет за дейността на Oбщинския съвет и на неговите комисии. В изпълнение на цитираното основание предлагам на вниманието на общинските съветници отчет за периода от 30. 06. 2016 г. до 31. 12. 2016 г., който ще е вторият отчет за 2016 година.

.

 1. 2. Дейност на Общинския съвет

Заседанията на Общинския съвет за периода от 30. 06. 2016 г. до 31. 12. 2016 г. са проведени съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Пет дни преди провеждане на заседанията, обществеността е информирана чрез съобщения с обявен дневен ред, дата, час и място на провеждане на заседанията. Съобщенията са поставени на определените за това места на хартиен носител и са публикувани на интернет страницата на Общината. За отчитания период Общински съвет Мездра проведе 7 открити заседания, на които прие 107 решения. С положителен вот са гласувани 104 решения. С отрицателен вот са гласувани Решения 161, 162, 203.

Всички решения на Общинския съвет са взети с изискуемото от закона мнозинство и начин на гласуване. Преписи от протоколите са изпратени на областния управител, кмета на общината и Районна прокуратура в срока, съгласно чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Няма върнати за ново обсъждане актове на Общинския съвет от областния управител и кмета на общината. За отчетния период Общинският съвет проведе своите заседания открити. Всеки акт на Общинския съвет е разгласен на населението чрез средствата за масово осведомяване в Общината, на интернет страницата на Общината и поставен на хартиен носител на информационното табло в сградата на Общината.

В правомощията си и на основание чл. 21 от ЗМСМА Общински съвет Мездра  на свои редовни заседания прие:

 • Протокол 12/28. 07. 2016 г., Решения 161 – 191, от които:

–       Отчет за изпълнение Програмата за работа с младежта в Община Мездра през 2015 год. ;

–       Отчет за дейността на Общински съвет и неговите постоянни комисии за периода 09.11. 2016 – 30. 06. 2016 г.

–       Отчет за изпълнение на актовете на ОбС за периода м. януари 2016 м. април 2016 г.

–       Приема договори за сътридничество между община Мездра и общините Либражд и Булкиза в Република Албания.

 • Протокол 13/25. 08. 2016 г., Решения 192 – 210, от които :

–      Актуализира бюджета на община Мездра за 2016 год с 233 106 лв.;

–      Прие Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за местните данъци и такси.

 • Протокол 14/21. 09. 2016 г., Решения 211 – 220, от които:

–      Приема уточнения План на бюджета за 2015 год. по прихода и разхода;

–      Приема отчета на Бюджет 2015 год.;

–      Приема отчета за капиталовите разходи за 2015 год.;

–      Утвърждава за учебната 2016 – 2017 година изключения от минималния брой на учениците в самостоятелни паралелки в общинските училища.

 • Протокол 15/27. 10. 2016 г., Решения 221 – 239, от които:

–      Приема Програма за работа с младежта в община Мездра за периода 2016 – 2019 год.;

–      Приема Програма за развитието на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Мездра за периода 2016 – 2019 год.;

–      Прие решение за подпомагане на Пламен Виталиев Ценов от с. Крапец с дървен материал за възстановяване на изгорялата му къща.

 • Протокол 16/24. 11. 2016 г., Решения 240 – 251, от които:

–      Одобрява частична актуализация в документацията на капиталовите разходи на Община Мездра за 2016 год.;

–      Запази минималните годишни единични количества рециклируеми отпадъци в системата за разделно събиране на отпадъци.

 • Протокол 17/07. 12. 2016 г., Решения 252;

–      Дава съгласие за безвъзмездно право на строеж в полза на Министерството на здравеопазването в общински имот.

 • Протокол 18/22. 12. 2016 г., Решения 253 – 267, от които:

–       Приема направените вътрешно компесирани промени между приходните параграфи на Бюджет 2016;

–       Одобрява план-сметките на разходите за услугите за 2017 г. в размер на 1 230 905 лв.;

–       Приема план за дейността на Народните читалища от община Мездра за 2017 год.;

–       Отпуска финансова помощ за лечение на Радуил Асенов Александров в размер на 3 000 лв.;

–       Приема декларация за недопускане на територията на община Мездра на бежански лагери, центрове за настаняване, общежития и други оргнизационни форми за настаняване на бежанци.

В правомощията си и на основание чл. 21 от ЗМСМА Общински съвет Мездра даде съгласие:

–       Решение   181,182,183, 190:

Да се включат в Програмата за управление и разпореждане с общински имущество нови общински имоти.

В правомощията си и на основание чл. 21 от ЗМСМА Общински съвет Мездра упълномощи:

–       Решение 242:

Кмета на община Мездра да подаде предложение до Министъра на финансите за удулжаване срока за възстановяване с още една година на безлихвения заем, отпуснат на Общ. Мездра в края на 2015 год.;

–       Решение 221, 245, 246, 247, За248:

Разрешава на кмета на общината да подпише образец на запис на заповед във връзка с изпълнението на проекти;

Общинският съвет прие и други решения от своята компетентност.

Чрез Председателя на Обс Мездра за отчетения период са зададени 15 питания от общински съветници към кмета на общината.

Общо отсъствия на общински съветници от заседания на ОбС – 11.

Отсъствия на общински съветници от заседания на ОбС:

–       Димчо Йотов – 2 или общо 6 за годината ;

–       Каролина Кьолер – 1 или 4 общо за годината;

–       Д-р Ивайло Тодоров – 1;

–       Мирослав Аспарухов – 1 или общо 2 за годината;

–       Венелин Кръстев – 1 или общо 2 за годината;

–       Гергана Петрова – 1 или общо 2 за годината;

–       Тошко Стоянов – 1;

–       Наталия Луканова – 1;

–       Георги Валентинов – 1;

–       Огнян Петров – 1.

За отсъствията от заседания на Общинския съвет и заседания на постоянните комисии възнагражденията на общинските съветници са преизчислени на основание чл. 21 от ПОДОСНКВОА.

 1. 3. Дейност на постоянните комисии

Три дни преди провеждане на заседанието на съответната постоянна комисия членовете й са информирани чрез съобщение с обявен дневен ред, дата, час и място на провеждане на заседанието. Съобщенията са изпратени по електронната поща на съветниците и те са допълнително известени по телефона.

За периода 30. 06. 2016 г. – 31. 12. 2016 г. са проведени общо 49 открити заседания на постоянните комисии на ОбС, на които са разгледани 213 предложения на кмета на Общината, председателя на Общинския съвет, съветници и граждани, от които:

 • жалби – 31;
 • сигнали – 1;
 • молби – 9;
 • протест – 2;
 • заявления – 4;
 • декларация – 1.

Към ОбС Мездра работят 7 постоянни комисии в състав:

Финанси и бюджет/ФБ/

Проведени заседания: 9

Обсъдени въпроси: 49

Длъжност Име Презиме Фамилия Присъствия Отсъствия
Предс.: Десислава Цветомирова Костова 6 3
Зам.предс Димчо Динов Йотов 1 8
Членове: Надежда Илиева Йорданова 9 1
Николинка Владимирова Кътовска 7 2
Огнян Христов Петров 5 4
Гергана Руменова Петрова 7 2
Митка Георгиева Лечева 8 1
Каролина Симеонова Кьолер 5 4
Мирослав Иванов Аспарухов 6 3
Венелин Димитров Кръстев 5 4
Наталия Христова Цветкова 7 2

Стопански дейности,общинска собственост и европейска интеграция/СДОСЕИ/

Проведени заседания: 10

Обсъдени въпроси: 67

Длъжност Име Презиме Фамилия Присъствия Отсъствия
Предс.: Надежда Илиева Йорданова 10 0
Зам.предс Николинка Владимирова Кътовска 10 0
Членове: Георги Валентинов Иванов 9 1
д-р Ивайло Тошев Тодоров 7 3
Гергана Руменова Петрова 6 4
Катя Ангелова Йотова 10 0
Данаил Стефчов Димитров 10 0
Мирчо Маринов Мирчев 10 0
Тошко Стоянов Стоянов 6 4

Устройство на територията, опазване на околната среда и инфраструктурата /УТООСИ/

Проведени заседания: 10

Обсъдени въпроси: 35

Длъжност Име Презиме Фамилия Присъствия Отсъствия
Предс.: Гергана Руменова Петрова 8 2
Зам.предс Мирчо Маринов Мирчев 9 1
Членове: Димчо Динов Йотов 0 10
Георги Валентинов Иванов 8 2
Ивайло Цолов Тошев 9 1
Наталия Христова Цветкова 9 1
Каролина Симеонова Кьолер 5 5
Николинка Владимирова Кътовска 8 2
Наталия Иванова Луканова 6 4
Катя Ангелова Йотова 9 1
Венелин Димитров Кръстев 6 4
д-р Митка Георгиева Лечева 9 1
Десислава Цветомирова Костова 7 3

Образование, култура,наука,спорт,туризъм и младежки дейности /ОКНСТМД/

Проведени заседания: 7

Обсъдени въпроси: 25

Длъжност Име Презиме Фамилия Присъствия Отсъствия
Предс.: Данаил Стефчов Димитров 7 0
Зам.предс Мирослав Иванов Аспарухов 6 1
Членове: Георги Валентинов Иванов 7 2
Огнян Христов Петров 6 1
д-р Ивайло Тошев Тодоров 5 2
Надежда Илиева Йорданова 7 0
Катя Ангелова Йотова 7 0
Каролина Симеонова Кьолер 4 3
Тошко Стоянов Стоянов 5 2
Наталия Христова Цветкова 7 0

Здравеопазване и социална политика /ЗСП/

Проведени заседания: 7

Обсъдени въпроси: 30

Длъжност Име Презиме Фамилия Присъствия Отсъствия
Предс.: д-р Митка Георгиева Лечева 7 0
Зам.предс д-р Ивайло Тошев Тодоров 6 1
Членове: Ангел Борисов Йорданов 7 0
Десислава Цветомирова Костова 7 0
Данаил Стефчов Димитров 7 0
Наталия Иванова Луканова 7 0
Тошко Стоянов Стоянов 5 2

Сигурност,опазване на обществения ред и граждански права /СООРГП/

Проведени заседания: 5

Обсъдени въпроси: 7

Длъжност Име Презиме Фамилия Присъствия Отсъствия
Предс.: Ивайло Цолов Тошев 5 0
Зам.предс Мирослав Иванов Аспарухов 4 1
Членове: Огнян Христов Петров 3 2
Ангел Борисов Йорданов 5 0

Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси/ПУКИ/

Проведени заседания: 0

Обсъдени въпроси: 0

Длъжност Име Презиме Фамилия Присъствия Отсъствия
Предс.: Венелин Димитров Кръстев 0 0
Членове: Димчо Динов Йотов 0 0
Ивайло Цолов Тошев 0 0
Ангел Борисов Йорданов 0 0
Мирчо Маринов Мирчев 0 0
Наталия Иванова Луканова 0 0

Общо отсъствия на общински съветници от заседания на ПК – 55

Вносителите на материалите и Кмета на общината са информирани за всяко от становищата на постоянните комисии. За внесените за разглеждане на заседание, Общинският съвет е взел съответното решение.

 1. 4. Членство на съветници от ОбС Мездра в Национални сдружения и асоциации

 • В ПК към НСОРБ членуват:

–      Яна Нинова-ПК по образованието, науката, въпросите на децата, младежта и спорта;

–      Ивайло Тодоров-ПК по здравеопазване;

–      Георги Валентинов-ПК по земеделие, гори, селските и планиски райони;

–      Георги Валентинов-ПК по икономическа политика, енергетика и туризъм.

 • В НАПОС членува:

–      Яна Нинова - Председател на ОбС Мездра. Член на УС на НАПОС и координатор на Председателите на общински съвети в област Враца.

 1. 5. Участия на съветници в заседания и съвети извън ОбС:

–      Участие в Годишна среща на местните власти на НСОРБ – Яна Нинова, Георги Валентинов, Данаил Димитров, д-р Ивайло Тодоров, Наталия Луканова, д-р Митка Лечева;

–      Участие в семинар по ЗОП – Яна Нинова, Мирчо Мирчев, Наталия Христова, Венелин Кръстев.

 1. 6. Делегации

–      Официална делегация, излъчена от община Мездра до градовете Либражд и Булкиза, Република Албания участва Яна Нинова.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В изпълнение на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, предоставям настоящата информация за сведение на всички общински съветници, на кмета на общината и на общинската администрация, а така също и на гражданите на Община Мездра.

Дата: 05. 01. 2017 г.

гр. Мездра

Вносител:…………………………………………………………..

Председател на ОбС Мездра Яна Нинова