Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 26.01.2017 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –МЕЗДРА

Мездра 3100, ул.“Христо Ботев“ 27, тел факс: 0910/9-23-67,

е –mail: obsmezdra@mail.bg; http://www.mezdra.bg

ДО

г-н/г-жа ……………………………….

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. от ЗМСМА насрочвам заседание на Общински съвет – Мездра на 26.01.2017 година /четвъртък/ от 16,00 часа в салона на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.
 2. Докладна записка от Валентина Цекова – секретар на НЧ „Просвета 1925 Мездра” относно финансиране
 3. Приемане на Бюджета на община Мездра за 2017 година
 4. Изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
 5. Изменение и допълнение на Наредба за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Мездра
 6. Шестмесечен отчет за изпълнението на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра
 7. Даване на съгласие за участие на Община Мездра с проектно предложение за финансиране по Проект „Красива България” на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: Мярка М02 – „Подобряване на социалната инфраструктура” и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на Община Мездра
 8. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за промяна предназначението на имоти ПИ № 001203, ПИ № 001207 местност „Острога” и ПИ 011037, местност „Край Искъра” в землището на с. Дърманци за изграждане на „Басейн и паркинг за леки коли”, като разширение на Комплекс „Долче Вита”, с допълване обхвата на инвестиционно намерие, към ПИ № 011036 и ПИ № 001209, местност „Под корията: в землището на с. Дърманци, за които е разрешено изработването на ПУП – ПРЗ с Решение № 35/22.12.2015 г.
 9. Определяне на упълномощен представител от Община Мездра и начина на гласуване по точките от дневния ред на извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ – Хр. Ботев АД Враца на 09.02.2017 г.
 10. Искане от земеделски производители – физически и юридически лица, обработващи замеделски земи на територията на община Мездра, относно преразглеждане и промяна на Решение № 249/24.11.2016 г.
 11. Отчет за дейността на Общински съвет Мездра и неговите комисии през II-то шестмесечие на 2016 г.
 12. Отчет за изпълнение на актовете на ОбС – Мездра за периода м. октомври – м. дексември 2016 г.
 13. ПЛАН за заседанията на Общински съвет – Мездра за I-во тримесечие на 2017 година
 14. Определяне комисия по изменения и допълнения на ПОДОбСНКВОбА
 15. Отчет за изплатени разходи за командировки за второ шестмесечие на 2016 г.на Яна Венелинова Нинова

Яна Нинова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

ISO 9001:2008

№ 11515

ISO 14001:2004

№ Е1894

OHSAS 18001:2007

№ О-0625