СПРАВКА ОТ ПРОВЕДЕНА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ във връзка с изработване и приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Мездра, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за Мандат 2019-2023

Справка от обществена консултация за приемане на ПОДОбСНКВОбА