Предложение за приемане на наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Мотиви към предложение за приемане на наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Проект на Наредба за изменение на Наредбата