Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 28.11.2019г.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 и чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на заседание Общински съвет Мездра на 28.11.2019 г. (четвъртък) от 16:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. ДЗ с Вх. № 11/15.11.2019 г. – Преразглеждане на Решение № 782 от Протокол № 63/07.11.2019г. на Общински съвет Мездра.

Докладчик: Я. Нинова

2. ДЗ с Вх. № 8/13.11.2019 г. – Актуализация на състава на Областен съвет за развитие на Област Враца.

Докладчик: Я. Нинова

3. ДЗ с Вх. № 2/13.11.2019 г. – Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Докладчик: Я. Нинова

4. ДЗ с Вх. № 7/13.11.2019 г. – Одобряване на членство и даване на съгласие за внасяне на членски внос в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

Докладчик: Я. Нинова

5. ДЗ с Вх. № 9/15.11.2019 г. – Откриване на процедура за определяне на 1 (един) съдебен заседател за Районен съд Мездра с мандат 2020 г. – 2024 г. за попълване на списъка, определяне на правилата за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора.

Докладчик: Я. Нинова

6. ДЗ с Вх. № 2327/06.11.2019г. – Заявление за прекратяване на договора за възлагане на управление на „МБАЛ Мездра“ ЕООД от д-р Илиана Михайлова.

Докладчик: д-р И. Михайлова

ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра