ПРОЕКТ на П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЗДРА

Проект на Правилник ОбС 2019-2023

Протокол от заседание на Временна комисия за изработка на ПОДОбСНКВОбА

Доклад от Временната комисия за изработване на ПОДОбСНКВОбА

ДЗ от Яна Нинова – председател на Временната комисия, относно приемане на ПОДОбСНКВОбА

Оценка на въздействието на ПОДОбСНКВОбА

Приложение № 2 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Покана за обществена консултация във връзка с изработване и приемане на ПОДОбСНКВОбА