Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 07.11.2019г.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 и чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на заседание Общински съвет Мездра на 07.11.2019 г. (четвъртък) от 17:30 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. ДЗ с Вх. № 2323/28.10.2019г. – ЗАПОВЕД за връщане за ново обсъждане на Решение с № 778 от Протокол № 62/17.10.2019г. на Общински съвет Мездра.

Докладчик: Яна Нинова

2. ДЗ с Вх. № 2323/28.10.2019г. – ЗАПОВЕД за връщане за ново обсъждане на Решение с № 779 от Протокол № 62/17.10.2019г. на Общински съвет Мездра.

Докладчик: Яна Нинова

ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра