Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 17.10.2019г.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 и чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на заседание Общински съвет Мездра на 17.10.2019 г. (четвъртък) от 15:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. ДЗ с Вх. № 2305/09.10.2019г. – Преразглеждане на Решение № 764 от Протокол № 61/26.09.2019г. на Общински съвет Мездра.

Докладчик: Яна Нинова

2. ДЗ с Вх. № 2309/10.10.2019 г. – Питане.

Докладчик: Вносителите

3. ДЗ с Вх. № 2310/10.10.2019 г. – Питане.

Докладчик: Вносителите

ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра