Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 26.09.2019г.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на заседание Общински съвет Мездра на 26.09.2019 г. (четвъртък) от 16:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. ДЗ с Вх. № 2261/13.09.2019г. – Възлагане на услугата „Патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес, представлявана от Община Мездра по Проект BG05M9OP001-2.040-0042-C01 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Мездра“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания–Компонент 2” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Докладчик: инж. Г. Събков

2. ДЗ с Вх. № 2262/13.09.2019г. – Издаване на Запис на заповед от Община Мездра в полза на Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, обезпечаваща авансово плащане по договор BG05M90P001-2.040-0042-С01.

Докладчик: инж. Г. Събков

3. ДЗ с Вх. № 2272/16.09.2019г.  – Издаване на запис на заповед от община Мездра в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 06/07/2/0/868 от 20.09.2017г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за Проект „Основен ремонт на електрически и ВиК инсталации и изпълнение на СМР на първи и втори етаж на съществуваща обществена сграда „Читалище Просвета-Мездра“, сключен между Народно читалище „Просвета 1925 – Мездра“ и ДФ „Земеделие”.

Докладчик: инж. Г. Събков

4. ДЗ с Вх. № 2259/13.09.2019г. – Покана за свикване на Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца.

Докладчик: инж. Г. Събков

5. ДЗ с Вх. № 2260/13.09.2019г. – Приемане на актуализирана Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община град Мездра.

Докладчик: инж. Г. Събков

6. ДЗ с Вх. № 2281/19.09.2019г.  – Утвърждаване на изключения от минималния брой от учениците в самостоятелни и слети паралелки за учебната 2019/2020 година съгласно изискванията на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образувание.

Докладчик: инж. Г. Събков

7. ДЗ с Вх. № 2256/13.09.2019г.  – Питане от Г. Валентинов – общински съветник

8. ДЗ с Вх. № 2257/13.09.2019г.  – Питане от Г. Валентинов – общински съветник

9. ДЗ с Вх. № 2258/13.09.2019г.  – Питане от Г. Валентинов – общински съветник

ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра