Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд Враца с мандат 2020 г. – 2024 г., определяне на правилата за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

ПРОТОКОЛ № 60/29.08.2019 г.

Откриване процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд Враца с мандат 2020 – 2024г., определяне правилата за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избор.

Докладчик: Я. Нинова

Решение 751

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.67, чл.68, чл.68а от Закона за съдебната власт, чл.8 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели и писмо Вх. № 2161/05.07.2019 г. от г-жа В. Иванова – зам. на адм. ръководител – зам. председател на Окръжен съд – Враца,

РЕШИ:

Открива процедура за определяне на съдебни заседатели при Окръжен съд гр. Враца при следните Правила:

I. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 2024 г. за Окръжен съд – Враца и утвърждава следните условия, ред и правила за нейното провеждане:

1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

1.1. възраст от 21 до 68 години;

1.2. имат настоящ адрес в община Мездра, която попада в рамките на съдебния район на  Окръжен съд – Враца;

1.3. имат завършено най-малко средно образование;

1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; /прилага се свидетелство за съдимост/

1.5. да не страдат от психически заболявания; /удостоверява се с документ/

1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;

1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Окръжен съд – Враца;

1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Окръжен съд – Враца;

1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

2. Утвърждава образци на документи, както следва:

2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, (приложение №1)

2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (приложение №2);

2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (приложение №3);

2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (приложение №4);

2.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (приложение №5).

3. В срок до 20.09.2019 г., кандидатите за съдебни заседатели в Окръжен съд – Враца, подават в деловодството на Общински съвет – Мездра документите по т.2. от настоящото решение, към което прилагат следните документи:

3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

3.4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

3.5. мотивационно писмо;

3.6. писмено съгласие;

3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;

3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. /Всеки кандидат за съдебен заседател, роден преди 16 юли, 1973 г.  е длъжен лично да изиска от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия предоставянето на такъв документ. Това става чрез саморъчно попълнено завление. Същото може да бъде изтеглено от сайта на комисията: https://comdos.bg/obsluzhvane-na-grazhdani/blanki

/ Приложение 2/

Заявлението може да бъде изпратено по пощата, с обратна разписка на адрес:

обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,

Отдел „Обслужване на граждани“

или сканирано, на електронен адрес: info@comdos.bg

Телефон за връзка: 02 800 45 06

Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Приложения:

1 .Писмо от Окръжен съд – Враца с наш Вх. № 2161/05.07.2019 г.; № 2161 от 05.07.2019г. Писмо от окръжен съд Враца

2. Приложение № 1 – Заявление за допускане до участие приложение 1

3. Приложение № 2 –Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ.  приложение 2

4. Приложение № 3 –Декларация по чл. 69, ал. 2 от ЗСВ ; приложение 3

5. Приложение № 4 – Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ; приложение 4

6. Приложение № 5 – Данни за лицата по т. 4 от Заявлението приложение 5