Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 29.08.2019г.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на заседание Общински съвет Мездра на 29.08.2019 г. (четвъртък) от 16:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. ДЗ с Вх. № 2180/10.07.2019г.Годишен отчет на изпълнението на бюджета на община Мездра за 2018г.

Докладчик: инж. Г. Събков

2. ДЗ с Вх. № 2221/14.08.2019г.Информация за текущото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Мездра за полугодието на 2019г.

Докладчик: инж. Г. Събков

3. ДЗ с Вх. № 2224/16.08.2019г. - Вътрешни компенсирани промени по разхода в местни дейности на бюджета на община Мездра за 2019г.

Докладчик: инж. Г. Събков

4. ДЗ с Вх. № 2223/14.08.2019г. - Съдействие за получаване на финансиране за проект Водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Мездра

Докладчик: инж. Г. Събков

5. ДЗ с Вх. № 2231/19.08.2019г. - Кандидатстване за предоставяне на финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“.

Докладчик: инж. Г. Събков

6. ДЗ с Вх. № 2155/02.07.2019г.Отчет за дейността на Общински съвет – Мездра и неговите комисии през периода 01.01. – 30.06.2019г.

Докладчик: Я. Нинова

7. ДЗ с Вх. № 2179/11.07.2019г.Отчет за изпълнение на актовете на ОбС – Мездра за периода м. април – м. юни 2019г.

Докладчик инж. Г. Събков

8. ДЗ с Вх. № 2154/02.07.2019г.Приемане на план за заседания на Общински съвет Мездра за III-то тримесечие на 2019г.

Докладчик: Я. Нинова

9. ДЗ с Вх. № 2191/15.07.2019г.Шестмесечен отчет за изпълнение на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра.

Докладчик: инж. Г. Събков

10. ДЗ с Вх. № 2201/24.07.2019г.Отчет за дейността на „ЕКОПРОЕКТ“ ЕООД за второто тримесечие на 2019г.

Докладчик: Н. Найденов

11. ДЗ с Вх. № 2218/12.08.2019г.Финансов отчет за първото полугодие на 2019 година и финансово – икономически анализ на „МБАЛ Мездра“ ЕООД.

Докладчик: д-р И. Михайлова

12. ДЗ с Вх. № 2163/08.07.2019г.Докладна от М. Михов – Управител на „Мездра Автотранспорт – 2003“ ЕООД във връзка с наложителен ремонт на два броя автобуси, за да участват в обществена поръчка за възлагане на специализирани превози за превоз на учащи през учебната 2019-2020г.

Докладчик: М. Михов

13. ДЗ с Вх. № 2151/01.07.2019г.Докладна от М. Михов – Управител на „Мездра Автотранспорт – 2003“ ЕООД относно връчени заповеди за изпълнение за заплащане на дължими суми към „ФАР ПЕТРОЛИУМ“ ЕООД.

Докладчик: М. Михов

14. ДЗ с Вх. № 2210/06.08.2019г.Разрешение за изработване на подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и застрояване (ПРЗ) за п. и. с идентификатор №32281.126.229, местност „Липата“ в землището на с. Игнатица за изграждане на животновъден обект – овчарник за отглеждане на 41 бр. овце“

Докладчик: инж. Г. Събков

15. ДЗ с Вх. № 2217/12.08.2019г.Изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване и сервитут в полза на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД през поземлени имоти, публична общинска собственост.

Докладчик: инж. Г. Събков

16. ДЗ с Вх. № 2188/12.07.2019г.Приемане на решение за одобряване на план-схема за поставяне на монументално-декоративен елемент в общински имот за озеленяване, съгласно чл.56, ал.8 и чл.62, ал.9 от ЗУТ.

Докладчик: инж. Г. Събков

17. ДЗ с Вх. № 2193/15.07.2019г. – Включване в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019 г. в раздел І – Продажби на имоти, т. 67.

Докладчик инж. Г. Събков

18. ДЗ с Вх. № 2193/15.07.2019г. – Решение за продажба чрез търг с явно наддаване на следните общински имоти в гр. Мездра: п. и с идентификатор 47714.500.2136 с площ от 460 кв. м. и п. и. с идентификатор 47714.500.2137с площ от 1000 кв. м., находящи се на ул. „Ал. Стамболийски“.

Докладчик инж. Г. Събков

19. ДЗ с Вх. № 2145/24.06.2019г. – Включване на общински имот – с. Ребърково в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество.

Докладчик: инж. Г. Събков

20. ДЗ с Вх. № 2145/24.06.2019г. – Приемане на решение за разпореждане с имот – частна общинска собственост – с. Ребърково.

Докладчик: инж. Г. Събков

21. ДЗ с Вх. № 2156/02.07.2019 г.Приемане на  решение за разпореждане с имот – частна общинска собственост в град Мездра, ул. „Александър Стамболийски“ № 92.

Докладчик инж. Г. Събков

22. ДЗ с Вх. № 2216/12.08.2019г.Приемане на решение за включване в Годишна програма за управление и разпореждане с имоти за 2019 г.

Докладчик: инж. Г. Събков

23. ДЗ с Вх. № 2222/14.08.2019г. – Приемане на решение за включване в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019г. на общински имот в с. Г. Бешовица.

Докладчик: инж. Г. Събков

24. ДЗ с Вх. № 2222/14.08.2019г. Приемане на решение да се ликвидира съсобственост чрез продажба на дела на Община Мездра на съсобственика ПК „Труд” гр. Мездра.

Докладчик: инж. Г. Събков

25. ДЗ с Вх. № 2171/10.07.2019г.Разкриване на услугата „Кризисен център в община Мездра“ като от държавно делегирана дейност.

Докладчик: Н. Савова

26. ДЗ с Вх. № 2192/15.07.2019г.Докладна от В. Димова – директор на СУ „Св. Климент Охридски“ с. Зверино относно необходим ремонт на покрив на сградата на СУ „Св. Климент Охридски“ с. Зверино

Докладчик: В. Димова

27. ДЗ с Вх. № 2219/13.08.2019 г.Доклад от Временна комисия, назначена от ОбС – Мездра за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели за Районен съд – Мездра с мандат 2020 г. – 2024 г.

Докладчик: Г. Петрова

28. ДЗ с Вх. № 2164/08.07.2019г.Откриване процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд Враца с мандат 2020 – 2024г., определяне правилата за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избор.

Докладчик: Я. Нинова

29. ДЗ с Вх. № 2177/11.07.2019г.Утвърждаване на разходи за командировки на Председателя на ОбС Мездра през първото шестмесечие на 2019 година.

Докладчик: Я. Нинова

30. ДЗ с Вх. № 2229/19.08.2019г. - Жалба и подписка от живеещите на улиците „Принчовец“ и „Лещака“ в град Мездра ( 136 броя подписи).

Докладчик: Вносителите

31. ДЗ с Вх. № 2208/29.07.2019г.Питане от групата общински съветници от ПП ГЕРБ.

Яна Нинова

Председател на

Общински съвет – Мездра