Изменения и допълнения на Наредбата за реда за разпореждане, управление и ползване на спортни имоти, обекти и съоръжения – общинска собственост

Докладна записка

Мотиви

Проект на наредба

Справка постъпили становища и предложения по Наредбата за реда за разпореждане, управление и ползване на спортни имоти, обекти и съоръжения – общинска собственост