Мотиви за приемане на Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на общински терени на територията на община Мездра

Проект

Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на общински терени на територията на община Мездра

Вносител: инж. Генади Събков – Кмет на Община Мездра

МОТИВИ

I. Причини, които налагат приемането на Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на общински терени на територията на община Мездра:

Общината е собственик на имоти за жилищно строителство, обществени, благоустройствени и комунални мероприятия, на зелените площи за обществено ползване, мрежи и съоръжения на транспортната и инженерно-защитната система, общинските пътища, улиците, булевардите, площадите, обществените паркинги в селищата. Като собственик тя има задължението да управлява, опазва, изгражда и поддържа елементите на общинската инфраструктура с местно значение.

С наредбата се регламентират обществените отношения община – възложители и изпълнители на строителни и монтажни работи, свързани с нарушаване на целостта и последващо възстановяване на общинските терени и техните настилки.

При разработването на проекта на Наредба са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, пропорционалност и стабилност:

Принцип на необходимост – Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на общински терени на територията на община Мездра, допълва нормативната уредба с местно значение, като указва правомощията и конкретните задължения на участниците в инвестиционния процес по изграждане и поддържане на общинската инфраструктура в добро състояние, отговорно и бързо отстраняване на възникналите повреди.

Принцип на обоснованост – Съгласно чл. 71 от Закона за устройство на територията, общината осигурява необходимата съгласуваност при полагане и изграждане на отделните подземни улични мрежи и съоръжения и координира подземното и надземното улично строителство. Регламентират се задълженията, свързани с въвеждане на временни забрани за обществено ползване на елементи от транспортната система по чл. 13 от Наредбата за управление на пътищата, общинска собственост, и по чл. 7 и чл. 8 от Наредбата за пожарната безопасност на територията на община Мездра. Предлагат се мерки за осигуряване на качествено и своевременно възстановяване на увредените терени и контрол за изпълнението на условията по чл. 72 и 74 от  Закона за устройство на територията

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – Проектът за наредба с мотивите за приемането му е публикуван на интернет – страницата на община Мездра за предложения и становища, съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.

Принцип на съгласуваност – Проектът на наредба и мотивите, чрез интернет страницата на Община Мездра, публично са предоставени на заинтересованите лица, като направените в хода на обсъждането предложения ще бъдат взети предвид.

Принцип на пропорционалност и стабилност – Проектът на Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на общински терени на територията на община Мездра, прецизира разпоредби от действащата нормативна уредба с местно и национално приложение. Контролът по прилагане на  изискванията на Наредбата се извършва от специалисти в Община Мездра.

II. Цел на Наредбата

Целта на наредбата е да се регламентират взаимоотношенията между Община, възложители и изпълнители на строителни и монтажни работи, имащи отношение и отговорност към създаването и опазването на урбанизираната среда на територията на община Мездра, както и условията и реда, по които ще бъдат планирани, съгласувани, разрешавани, изпълнявани и контролирани дейностите, свързани с изграждане, поддържане и ремонтиране на благоустройствените обекти и подземната техническа инфраструктура.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата

Не са необходими повече от предвижданите годишно финансови средства за провеждане на мероприятията по прилагането на Наредбата.

IV. Очаквани резултати

Съгласуваното планиране на дейностите по общинската инфраструктура ще намали дублирането на разкопки, срока за изпълнението им и за забрана на движението и ползването на съответните елементи. Подобрява се информираността за настоящите и бъдещи действия по отношение на транспортните пътища и инженерни мрежи. Ще се подобри сигнализирането и обезопасяването на изкопите. Създава се система за отговорност и контрол за качеството на възстановените терени.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганата Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на общински терени на територията на община Мездра е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на община Мездра на 26.06. 2018 г.

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, Община Мездра предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на нова Наредба на e-mail адрес: mezdra@mail.bg или в Центъра за информация и услуги на гражданите, ул. “Христо Ботев“ № 27, град Мездра.