ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА, приета с приета с решение № 37 от протокол №5/28.02.2008 година, допълнена и изменена с Решение № 239 от Протокол № 19 от 29.01.2009 г., Решение № 358 от Протокол № 30 от 22.12.2009 г., Решение № 514 от Протокол № 43 от 27.01.2011 г., Решение № 460 от Протокол № 28 от 19.12.2013 г., Решение № 627 от Протокол № 40 от 27.11.2014 г. , Решение № 89 от Протокол № 7 от 31.03.2016 г. и Решение № 195 от Протокол № 13 от 25.08.2016 г.

ВНОСИТЕЛ
ИНЖ. ГЕНАДИ СЪБКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА

Проект

Съгласно чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни , Община Мездра чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: mezdra@mail.bg

МОТИВИ:
ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА
Основание за предложените промени в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Мездра са приетите изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси, обнародвани в ДВ бр. 97 от 26.12.2016 г., ДВ бр.92 от 17.11.2017 г. и ДВ бр. 97 от 05.12.2017 г.
Във връзка с гореизложеното е необходимо да се внесат съответните промени в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Мездра.
ЦЕЛ НА НАРЕДБАТА
Актуализиране на Наредбата за Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Мездра и привеждането и в съответствие със Закона за местните данъци и такси.

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА.
За прилагане на измененията в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Мездра, не е необходимо разходването на бюджетни средства.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ.
Резултатите, които се очакват от прилагането на предлаганите промени в Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същите.
АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
Предлаганите промени в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Мездра са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.
1. Правни основания: чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.141, ал.3 от Конституцията на Република България, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.61ф, ал.1 от Закона за местните данъци и такси , чл.76, ал.3 и чл.79 от Административно процесуален кодекс.
2. Фактически основания: привеждане на местната нормативната уредба в съответствие с нормативен акт от по-висша степен, с цел да се избегне евентуална колизия между текстовете на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Мездра и Закона за местните данъци и такси.

ПРОЕКТ НА Р Е Ш Е Н И Е :

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Мездра, приета с решение № 37 от протокол №5/28.02.2008 година, допълнена и изменена с Решение № 239 от Протокол № 19 от 29.01.2009 г., Решение № 358 от Протокол № 30 от 22.12.2009 г., Решение № 514 от Протокол № 43 от 27.01.2011 г., Решение № 460 от Протокол № 28 от 19.12.2013 г., Решение № 627 от Протокол № 40 от 27.11.2014 г. и Решение № 89 от Протокол № 7 от 31.03.2016 г.и Решение № 195 от Протокол № 13 от 28.08.2016 г., както следва:
§1. В чл. 2, ал.1 се създава нова т.9:
т.9. други местни данъци, определени със закон
§2. чл.8 ал.4 се изменя, както следва:
При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.
§3. В чл.41 се изменят и допълват, както следва:
ал.4 Данъкът за триколесно превозно средство, определено в чл.4 от Регламент (ЕС) 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-,три-и четириколесни превозни средства (ОВ, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по нататък „Регламент (EC) № 168/2013” на база общо тегло е както следва:
ал.8 Данъкът за специализирани строителни машини /бетоновози, бетон-помпи и други/ , автокранове и други специални автомобили , без тролейбусите, в размер на 120 лева.
ал.9 Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона в размер на 100 лева.
ал.12 Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени от „Регламент (EC) № 168/2013” в размер на 50 лева.
§4. В чл.46 се добавя нова ал.3
ал.3 Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед н превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява със:
т.1 Проверка чрез автоматизирания обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията , и :
а/ системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл.5а от ЗМДТ, или
б/системата за администриране на местни данъци и такси на община Мездра, или т.2 Представяне на издаден или заверен от община Мездра документ.
§5. чл.58 ал.4 се отменя / обявена за противоконституционна/
§6. чл. 64. се изменя, както следва:
ал. 1 Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:
ДДТГ= ГДППх БМ , където
12
ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 61,ал.1
БМ е броят на месеците от текущата година, съответстващи на срока,за който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
ал.2 Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:
НВДТПП = ПДТПП х ОМ , където
БМ
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
ПДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
БМ- броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници.
ОМ – оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Мездра влиза в сила от 1 януари 2018 г.


СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА, 01.04.2018 г.