Отчет за дейността на Общински съвет- Мездра и неговите комисии през второто шестмесечие на 2017 г.

Отчет за дейността на Общински съвет- Мездра и неговите комисии за второто шестмесечие на 2017 г.