Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 29.01.2018 г.

ДО

г-н/г-жа …………………………………………..

(Общински съветник)

П О К А Н А

на основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 ал. 1 т. 1 и чл. 11 ал. 1 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на редовно заседание Общинския съвет Мездра на 29.01.2018 г. (понеделник) от 16:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Вх. № 1372/22.01.2018 г. Приемане на План за заседанията на Общински съвет –Мездра за I-во тримесечие на 2018 г.

Докл.: Яна Нинова

2. Вх. № 1352/15.12.2018 г. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.

Докл.: инж. Генади Събков

3. Вх. № 1353/15.01.2018 г. Приемане на бюджета на община Мездра за 2018 г.

Докл.: инж. Генади Събков

4. Вх. № 1349/12.01.2018 г. Отчет за изпълнение актовете на ОбС – Мездра за периода м. октомври 2017 г. – м. декември 2017 г.

Докл.: инж. Генади Събков

5. Вх. № 1365/18.01.2018 г. Отчет за дейността на Общински съвет – Мездра, неговите комисии през второто шестмесечие на 2017 г.

Докл.: Яна Нинова

6. Вх. № 1347/11.01.2018 г. Шестмесечен отчет на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра

Докл.: инж. Генади Събков

7. Вх. № 1351/15.01. 2018 г. Отчет за дейността на „Екопроект” ООД гр. Враца

Докл.: инж. Начко Найденов

8. Вх. № 1348/11.01.2018 г. Издаване на запис на заповед от община Мездра в полза на ДФ „Земеделие”

Докл.: инж. Генади Събков

9. Вх. № 1337/28.12.2017 г. Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в община Мездра, одобрение със Заповед № 15/23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца) на собственици по реда на §27 ал. 2 т. 1 от ПЗР на ЗИЮД на ЗСПЗЗ

Докл.: инж. Генади Събков

10. Вх. № 1368/18.01.2018 г. Утвърждаване на извършените разходи за командировка от Кмета през второто шестмесечие на 2017 г.

11. Вх. № 1371/22.01.2018 г. Утвърждаване на извършените разходи за командировка от Председателя на ОбС през второто шестмесечие на 2017 г.

ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра