Общинска програма „Малки местни инициативи – Мездра 2017″

ПРОЕКТ!!!

УСЛОВИЯ, РЕД , КРИТЕРИИ И ПРАВИЛА ЗА  КАНДИДАТСТВАНЕ

ПО ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „МАЛКИ МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ – МЕЗДРА 2017″

Такава програма стартира в община Мездра за първи път тази година. Идеята и е да бъде активирано гражданското общество да взема активно участие в местното самоуправление. Тази общинска програма е  насочена към Виж цялата публикация

ПРОЕКТ на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

П Р А В И Л Н И К

за организацията и дейността на Общински

съвет, неговите комисии и взаимодействието

му с Общинската администрация

Община Мездра

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 /1/ Настоящият правилник урежда въпросите свързани с организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Виж цялата публикация

О Т Ч Е Т ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА от 30.06.2016 г. до 31.12.2016 г.

О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА

от 30. 06. 2016 г. до 31. 12. 2016 г.

1. Основание

Дейността на общинските съвети, като органи на местното самоуправление се осъществява съгласно „Конституцията на Република България”, „Закон за местното самоуправление и местната администрация”, „Правилника за организацията и дейността на Общински Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 26.01.2017 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –МЕЗДРА

Мездра 3100, ул.“Христо Ботев“ 27, тел факс: 0910/9-23-67,

е –mail: obsmezdra@mail.bg; http://www.mezdra.bg

ДО

г-н/г-жа ……………………………….…

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. от ЗМСМА насрочвам заседание на Общински съвет – Мездра на 26.01.2017 година /четвъртък/ от 16,00 часа в салона на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Приемане Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 22.12.2016 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –МЕЗДРА

Мездра 3100, ул.“Христо Ботев“ 27, тел факс: 0910/9-23-67,

е –mail: obsmezdra@mail.bg; http://www.mezdra.bg

ДО

г-н / г-жа ……………………………….…

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА насрочвам заседание на Общински съвет – Мездра на 22.12.2016 година /четвъртък/  от 16,00 часа в салона на Общината при следния проект за

Виж цялата публикация

Покана за заседание на ОбС – Мездра на 07.12.2016 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –МЕЗДРА

Мездра 3100, ул.“Христо Ботев“ 27, тел факс: 0910/9-23-67,

е –mail: obsmezdra@mail.bg; http://www.mezdra.bg

ДО

г-н / г-жа ……………………………….…

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.12, ал.1 от ПОДОбСНКВОбА,  насрочвам заседание на Общински съвет – Мездра на 07.12.2016 година /сряда/  от Виж цялата публикация

Покана за заседание на ОбС – Мездра

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –МЕЗДРА

Мездра 3100, ул.“Христо Ботев“ 27, тел факс: 0910/9-23-67,

е –mail: obsmezdra@mail.bg; http://www.mezdra.bg

ДО

г-н / г-жа ……………………………….…

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА насрочвам

заседание на Общински съвет – Мездра на 24.11.2016 година /четвъртък/

от 16,00 часа в салона на Общината при следния проект за

Виж цялата публикация

СПРАВКА за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра ПРОТОКОЛ №15/ 27.10.2016 г.

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №15/ 27.10.2016 г.

Решение 221

1.Разрешава на Кмета на община Мездра да подпише образеца на запис на заповед по договор с регистрационен № от ИСУН-BG16RFOP001-2.001-0088–C01, № РД-02-37-97/16.09.2016г. за проект „Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградата на общинска администрация в град Мездра” в полза на поемателя Министерство Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 27.10.2016 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –МЕЗДРА

Мездра 3100, ул.“Христо Ботев“ 27, тел факс: 0910/9-23-67,

е –mail: obsmezdra@mail.bg; http://www.mezdra.bg

ДО

г-н / г-жа ……………………………….…

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА насрочвам

заседание на Общински съвет – Мездра на 27.10.2016 година /четвъртък/

от 16,00 часа в салона на Общината при следния проект за

Виж цялата публикация

Дневен ред за заседание на ОбС-Мездра на 21.09.2016 г.

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА насрочвам Заседание на Общински съвет – Мездра на 21.09.2016 година / сряда / от 16,00 часа в салона на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.Годишен отчет на изпълнението на бюджета на Община Мездра за 2015 година.

2.Проект на Наредба за определяне на условията и реда за организиране Виж цялата публикация