Покана за заседание на Общинаски съвет – Мездра на 26.01.2017 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –МЕЗДРА

Мездра 3100, ул.“Христо Ботев“ 27, тел факс: 0910/9-23-67,

е –mail: obsmezdra@mail.bg; http://www.mezdra.bg

ДО

г-н/г-жа ……………………………….…

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. от ЗМСМА насрочвам заседание на Общински съвет – Мездра на 26.01.2017 година /четвъртък/ от 16,00 часа в салона на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Приемане Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 22.12.2016 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –МЕЗДРА

Мездра 3100, ул.“Христо Ботев“ 27, тел факс: 0910/9-23-67,

е –mail: obsmezdra@mail.bg; http://www.mezdra.bg

ДО

г-н / г-жа ……………………………….…

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА насрочвам заседание на Общински съвет – Мездра на 22.12.2016 година /четвъртък/  от 16,00 часа в салона на Общината при следния проект за

Виж цялата публикация

Покана за заседание на ОбС – Мездра на 07.12.2016 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –МЕЗДРА

Мездра 3100, ул.“Христо Ботев“ 27, тел факс: 0910/9-23-67,

е –mail: obsmezdra@mail.bg; http://www.mezdra.bg

ДО

г-н / г-жа ……………………………….…

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.12, ал.1 от ПОДОбСНКВОбА,  насрочвам заседание на Общински съвет – Мездра на 07.12.2016 година /сряда/  от Виж цялата публикация

Покана за заседание на ОбС – Мездра

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –МЕЗДРА

Мездра 3100, ул.“Христо Ботев“ 27, тел факс: 0910/9-23-67,

е –mail: obsmezdra@mail.bg; http://www.mezdra.bg

ДО

г-н / г-жа ……………………………….…

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА насрочвам

заседание на Общински съвет – Мездра на 24.11.2016 година /четвъртък/

от 16,00 часа в салона на Общината при следния проект за

Виж цялата публикация

СПРАВКА за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра ПРОТОКОЛ №15/ 27.10.2016 г.

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №15/ 27.10.2016 г.

Решение 221

1.Разрешава на Кмета на община Мездра да подпише образеца на запис на заповед по договор с регистрационен № от ИСУН-BG16RFOP001-2.001-0088–C01, № РД-02-37-97/16.09.2016г. за проект „Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградата на общинска администрация в град Мездра” в полза на поемателя Министерство Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 27.10.2016 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –МЕЗДРА

Мездра 3100, ул.“Христо Ботев“ 27, тел факс: 0910/9-23-67,

е –mail: obsmezdra@mail.bg; http://www.mezdra.bg

ДО

г-н / г-жа ……………………………….…

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА насрочвам

заседание на Общински съвет – Мездра на 27.10.2016 година /четвъртък/

от 16,00 часа в салона на Общината при следния проект за

Виж цялата публикация

Дневен ред за заседание на ОбС-Мездра на 21.09.2016 г.

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА насрочвам Заседание на Общински съвет – Мездра на 21.09.2016 година / сряда / от 16,00 часа в салона на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.Годишен отчет на изпълнението на бюджета на Община Мездра за 2015 година.

2.Проект на Наредба за определяне на условията и реда за организиране Виж цялата публикация

Дневен ред за заседание на ОбС-Мездра на 25.08.2016 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –МЕЗДРА

Мездра 3100, ул.“Христо Ботев“ 27, тел факс: 0910/9-23-67,

е –mail: obsmezdra@mail.bg; http://www.mezdra.bg

ДО

г-н / г-жа ……………………………….…

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

насрочвам Заседание на Общински съвет – Мездра на 25.08.2016 година

/ четвъртък / от 16,00 часа в салона на Общината Виж цялата публикация

Покана за публично обсъждане на ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 2015 година

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 2015 г.

На основание чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.42, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра на Общински Виж цялата публикация

Отчет за дейността на Общински съвет – Мездра и неговите комисии

О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 09.11.2015 – 30.06.2016 г.

1. Основание

Дейността на общинските съвети, като органи на местното самоуправление се осъществява съгласно Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите Виж цялата публикация