Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 14.12.2017 г.

ДО

г-н/г-жа …………………………………………..

(Общински съветник)

П О К А Н А

на основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 ал. 1 т. 1 и чл. 11 ал. 1 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 30.11.2017 г.

ДО

г-н/г-жа …………………………………………..

(Общински съветник)

П О К А Н А

на основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 ал. 1 т. 1 и чл. 11 ал. 1 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Виж цялата публикация

Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Виж цялата публикация

До Цанко Цанев – кмет на с. Зверино

Отговор на Яна Нинова – председател на ОбС – Мездра относно докладна записка от Цанко Цанев – кмет на Виж цялата публикация

Докладна записка от Цанко Цанев – кмет на с. Зверино

Докладна записка от Цанко Цанев – кмет на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 31.10.2017 г.

ДО

г-н/г-жа …………………………………………..

(Общински съветник)

П О К А Н А

на основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 ал. 1 т. 1 и чл. 11 ал. 1 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 19.09.2017 г.

ДО

г-н/г-жа …………………………………………..

(Общински съветник)

П О К А Н А

на основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 ал. 1 т. 1 и чл. 11 ал. 1 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 31.08.2017 г.

ДО

г-н/г-жа …………………………………………..

(Общински съветник)

П О К А Н А

на основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 ал. 1 т. 1 и чл. 11 ал. 1 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Виж цялата публикация

График за заседание на постоянните комисии към Общински съвет Мездра

Заседание на ПК „СООРГП“, 21.08.2017 г. (понеделник) от 17:30 ч.

Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2017 г.

Съвместно заседание на ПК „СООРГП” и ПК „УТООСИ” 21.08.2017 г. (понеделник) от 17:45 ч.

ДЗ от Димитър Тронков – кмет на кметство Дърманци относно монтиране на изкуствени неравности за ограничаване на скоростта на движението.
Информация за текущото изпълнение на Виж цялата публикация

Отчет за дейността на Общински съвет – Мездра и неговите комисии за периода 01.01. 2017 – 30.06.2017 г.

Отчет за дейността на ОбС – Мездра 01.01.2017г. Виж цялата публикация